Samoocena działalności naukowej pracowników UJ CM 2005-2008

Ocenie podlegają prace posiadające afiliację UJ, opublikowane w latach 2005-2008.

Arkusz samooceny WL
Arkusz samooceny WF
Arkusz samooceny WNoZ

 

Instrukcja korzystania ze źródeł informacji niezbędnych do wypełnienia arkusza dotyczącego okresowej oceny działalności naukowej pracowników naukowo-dydaktycznych.

 

 1. Publikacje oryginalne i przeglądowe opublikowane w czasopismach z tzw. Listy Filadelfijskiej, posiadające Impast Factor, wg ISI Web of Science.

Lista Filadelfijska – właściwa nazwa MASTER JOURNAL LIST, jest wykazem tytułów czasopism naukowych indeksowanych w bazach danych Institute for Scientific Information (Instytut Informacji Naukowej w Filadelfii).

Należy kliknąć w Master Journal List i sprawdzić czy czasopismo, w którym opublikowany został artykuł zamieszczone zostało na liście. Możliwe są 3 kryteria wyszukiwania:
– słowo z tytułu
– pełny tytuł czasopisma
– ISSN
 

 1. Publikacje oryginalne i przeglądowe opublikowane w czasopismach z listy A MNiSW.

Informację o punktacji dla czasopism z listy A uzyskujemy korzystając z wykazów przygotowanych przez MNiSW, w części A – CZASOPISMA WYRÓŻNIONE W JOURNAL CITATION REPORTS (JCR).

Wykaz wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową-(komunikat z dn.5.05.2009r.)

Uzupełnienie wykazu wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową – (komunikat z dn.16.07.2009r.)
 

Uwaga: Należy stosować punktację: 25 pkt, 15 pkt, 5 pkt i 3 pkt. Nie należy sumować np. 30 pkt+25 pkt.

 

 1. Publikacje oryginalne i przeglądowe opublikowane w czasopismach z listy B MNiSW.

Informację o zamieszczeniu czasopisma na liście B sprawdzamy korzystając z wykazu przygotowanego przez MNiSW, w części B – POZOSTAŁE CZASOPISMA ZAGRANICZNE I CZASOPISMA POLSKIE:

Wykaz wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową-(komunikat z dn.5.05.2009r.)

Uzupełnienie wykazu wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową – (komunikat z dn.16.07.2009r.)
 

 1. Liczba cytowań wg ISI Web of Science w latach 1996-2008

 

 1. Liczba cytowań wg ISI Web of Science w roku 2008

  Odnośnie punktów 4 i 5 do wyszukania liczby cytowań konieczny jest wykaz wszystkich publikacji danego autora.

ISI Web of Science jest bazą ISI, z której udostępniane są indeksy cytowań:
Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED)–1945-present,
Social Sciences Citation Index (SSCI)–1956-present,
Arts & Humanities Citation Index (A&HCI)–1975-present,
Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S)–1990-present,
Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (CPCI-SSH)–1990-present

Uwaga:
Wyliczanie punktów dotyczy pełnych dziesiątek cytowań np. liczba cytowań: 15 liczba punktów: 1

Otrzymane rezultaty nie zawierają cytowań z bazy Conference Proceedings Citation Index- (dawniej ISI Proceedings), ponieważ w 2008 roku baza ta została przez producenta wyodrębniona z Science Citation Index i Uniwersytet Jagielloński nie ma do niej dostępu.

 

  1. Wchodząc na stronę ISI Web of Science wyszukiwanie cytowań przeprowadzamy w zakładce: Search.
  1. Wpisujemy swoje nazwisko i inicjał imienia, wybierając po prawej stronie ekranu opcję: Autor.
  1. Naciskamy Search.

   Uwaga: nie należy używać polskich znaków diakrytycznych.
   Nazwisko dwuczłonowe (np. Szydlowska-Janik A.) należy wpisywać: Szydlowska* A.
   W przypadku używania przez autora dodatkowego inicjału imienia (np. Klich AB) należy wpisać Klich A*

  1. Otrzymujemy zestawienie wszystkich publikacji indeksowanych w ISI Web of Science od 1996 roku dla wybranej formy nazwiska.
  2. Następnie w prawym górnym rogu ekranu wybieramy: Create Citation Report.
  1. Zaznaczamy (w okienku z lewej strony rekordu) publikacje, które w wyniku zbieżności nazwiska i inicjału imienia znalazły się w zestawieniu i klikamy w przycisk Go umieszczony bezpośrednio nad listą publikacji (w ten sposób usuwamy publikacje innych autorów o takim samym nazwisku i inicjale imienia).

   Uwaga: przed przejściem na kolejne strony należy jeszcze raz sprawdzić, czy wszystkie wyświetlone publikacje należą do autora; jeżeli nie, to zaznaczyć je w celu usunięcia.

  1. Te czynności należy wykonać przechodząc na kolejne strony.
    
  2. W rezultacie wykonanych czynności po prawej stronie ekranu otrzymujemy zestawienie ilości cytowań w każdym interesującym nas roku.
  1. Aby do Arkusza Samooceny podać liczbę cytowań za lata 1996-2008 należy od „Total” odjąć liczbę z 2009 roku.
 1. Aby do Arkusza Samooceny podać liczbę cytowań za rok 2008 należy odczytać liczbę z 2008 roku.

 

Dodatkowych informacji odnośnie powyższej instrukcji udzielają pracownicy Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Medycznej UJ CM
tel. 12 657 23 10,
e-mail: informacja.naukowa@bm.cm-uj.krakow.pl