Zestawienia bibliometryczne

Analiza bibliometryczna publikacji jednostek organizacyjnych Wydziałów UJ CM za lata 2013-2016

Zestawienie uwzględnia publikacje z afiliacją UJ oraz liczbę pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych (2N) dla czterech lat łącznie. W obliczeniach przyjęto ustalone przez Rady Wydziałów zasady punktacji wykorzystane w arkuszach samooceny pracowników za rok 2016.