Projekty realizowane w Bibliotece Medycznej

2019-2022

Portal Zarządzania Wiedzą i Potencjałem Naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego  –  Collegium Medicum jako moduł Polskiej Platformy Medycznej

 

2010-2013

 • Udział zespołu bibliotekarzy medycznych w realizacji kursów dla kadry dydaktycznej pt. „Kompetencje i umiejętności informacyjne” w ramach ogólnouczelnianego projektu „Pro bono Collegii Medici Universitatis Jagiellonicae” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego UE.
 • Udział zespołu BM w realizacji Zadania Badawczego SYNAT pt: “Utworzenie uniwersalnej, otwartej, repozytoryjnej platformy hostingowej i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów wiedzy dla nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa wiedzy” [Program strategiczny: Interdyscyplinarny system interaktywnej informacji naukowej i naukowo technicznej, finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Nr Umowy SP/I/1/77065/10] realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński.

 

2009-2010
MedLibTrain – „Zostań profesjonalnym nauczycielem umiejętności informacyjnych – program doskonalenia zawodowego dla bibliotekarzy medycznych. Wspólny projekt polskich i norweskich bibliotekarzy medycznych” – dofinansowany ze środków EOG i norweskiego mechanizmu finansowego. W efekcie powstała publikacja w wersji polskiej MedLibTrain : zostań lepszym nauczycielem kompetencji informacyjnych i angielskiej.

 

2000-2008
Realizacja szeregu projektów dofinansowanych z Centralnej Rezerwy Badań Własnych (Fundusz Rektora UJ CM) mających na celu kompleksowe wspomaganie serwisu informacji naukowej w sieci UJ CM:

 • wdrożenie systemu elektronicznego skanowania i dystrybucji dokumentów w oparciu o sieć komputerową,
 • wdrożenie i zintegrowanie nowych narzędzi i technologii informacyjnych ze stronami www portalu Biblioteki – zarządzenie zasobami elektronicznymi, automatyczne pozyskiwanie i zasilanie danych w bibliografii dorobku piśmienniczego, linkowanie do pełnych tekstów,
 • udostępnianie użytkownikom e-zasobów bibliotecznych z domu poprzez sieć PROXY oraz uruchomienie sieci bezprzewodowej w BM,
 • elektroniczna archiwizacja wybranych czasopism w systemie SDDE i budowa jednolitej platformy udostępniania czasopism elektronicznych,
 • budowa systemu archiwizacji i udostępniania prac doktorskich w oparciu o oprogramowanie ALFRESCO jako platformy biblioteki cyfrowej BM.

 

2000-2002
KORNIK – Ogólnopolski internetowy serwis informacji naukowej z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych dla lekarzy – projekt realizowany wspólnie z wydawnictwem Medycyna Praktyczna ze środków Fundacji im. Stefana Batorego.

 

1997-2006
Realizacja serii projektów dofinansowywanych ze środków Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej na działalność ogólnotechniczną i wspomagającą badania (DOT):

 • opracowanie i wdrożenie koncepcji wolnego dostępu do półek wraz z planem optymalizacji dostępu do specjalistycznej informacji medycznej; 
 • opracowanie i wdrożenie koncepcji bibliograficznej bazy danych dorobku naukowego pracowników Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego; 
 • retrospektywne opracowanie kolekcji medycznych zasobów w systemie VTLS i wdrożenia modułu elektronicznej rejestracji wypożyczeń i zwrotów; 
 • inwentaryzacja retrospektywna starodruków wraz z opracowaniem centralnej informacji katalogowej w CM UJ; 
 • budowa jednolitej platformy udostępniania czasopism elektronicznych w sieci UJ. 

 

1996-1997
Kapitalna modernizacja czytelń, stworzenie pracowni multimedialnej, zakupy nowych regałów i mebli bibliotecznych oraz instalacje nowoczesnych systemów monitorowania i zabezpieczenia zbiorów w ramach programu LIBRARIUS finansowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej.

Wielkość fontu
Kontrast