Bibliometria

Analizy bibliometryczne indywidualnego dorobku naukowego przygotowywane są w trzech wariantach:

  • dla władz Uczelni (tzw. wewnętrzne);
  • dla osób starających się o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego według wytycznych Rad Dyscyplin UJ CM;
  • dla osób starających się o nadanie tytułu naukowego profesora według wytycznych Rady Doskonałości Naukowej.

Termin przygotowania analizy bibliometrycznej wynosi około 2 tygodni.

 

STOPIEŃ DOKTORA HABILITOWANEGO

Analizy bibliometryczne potrzebne w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego przygotowywane są dla pracowników UJ CM oraz dla osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora habilitowanego w UJ CM.

Pracownicy naszej Uczelni proszeni są o sprawdzenie czy wszystkie ich publikacje zarejestrowane są w Bibliografii UJ CM i ewentualne przysłanie informacji o brakujących pozycjach.

Osoby spoza UJ CM proszone są o dostarczenie wykazu publikacji do Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Medycznej UJ CM. W wykazie należy zastosować podział na okresy i poszczególne typy publikacji zgodnie z załączonym wzorem:

 Wzór wykazu publikacji (habilitacja)

Kandydaci proszeni są o przesłanie wykazu publikacji stanowiących osiągnięcie główne.

 

TYTUŁ PROFESORA

Analizy bibliometryczne dla osób starających się o nadanie tytułu naukowego profesora przygotowywane są tylko dla pracowników naszej Uczelni.

Podstawę w przygotowaniu analiz bibliometrycznych stanowi Bibliografia UJ CM.

Pracownicy naszej Uczelni proszeni są o sprawdzenie czy wszystkie ich publikacje zarejestrowane są w Bibliografii UJ CM i ewentualne przysłanie informacji o brakujących pozycjach.

Kontakt do pracowników Oddziału Informacji Naukowej BM przygotowujących analizy: