Zadania Oddziału Informacji Naukowej

II. ODDZIAŁ INFORMACJI NAUKOWEJ

nadzoruje i zapewnia obsługę użytkowników w czytelniach i zdalnie zgodnie z Zasadami Udostępniania Zbiorów oraz Korzystania z Usług Bibliotecznych stanowiącymi Załącznik 1 do Regulaminu Biblioteki Medycznej.

Kierownik Oddziału odpowiada za organizację kompleksowej obsługi pracowników naukowych z ramienia Biblioteki Medycznej.

 

Oddział w szczególności realizuje zadania:

 • w zakresie informacji naukowej i prowadzenia szkoleń dla użytkowników
 1. prowadzi i organizuje czytelnię zasobów elektronicznych oraz zapewnia użytkownikom pomoc w korzystaniu z zasobów i usług informacji naukowej na miejscu i zdalnie w formie ustnej, telefonicznej i elektronicznej.
 2. prowadzi i organizuje czytelnię księgozbioru dydaktycznego i naukowego.
 3. konsultuje dobór strategii wyszukiwawczych dla kwerend tematycznych realizowanych przez użytkowników.
 4. prowadzi monitorowanie i sporządza statystykę dostępu do zasobów elektronicznych.
 5. organizuje i prowadzi szkolenia z zakresu korzystania z zasobów informacji naukowej (w tym celu współpracuje z kadrą naukowo-dydaktyczną oraz kołami naukowymi).
 6. prowadzi działalność informacyjną we współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami informacji naukowej.
 • w zakresie bibliografii i bibliometrii
 1. gromadzi i opracowuje materiał bibliograficzny dokumentujący dorobek naukowy pracowników Uczelni poprzez tworzenie – w oparciu o program komputerowy – bazy „Publikacje Pracowników UJ CM„.
 2. wykonuje pomiary, opracowuje i sporządza analizy bibliometryczne dorobku naukowego dla indywidualnych pracowników naukowych UJ CM oraz na potrzeby władz uczelni.
 3. prowadzi pomiary bibliometryczne i wydaje potwierdzenia dorobku publikacyjnego dla lekarzy z Regionu Małopolski przystępujących do specjalizacji.
 • w zakresie opracowania rzeczowego
 1. organizuje i klasyfikuje zbiory według działów medycyny w oparciu o Klasyfikację National Library of Medicine.
 2. prowadzi charakterystykę treściową materiałów bibliotecznych i opracowuje rzeczowo zasoby biblioteczne w systemie katalogowym i własnych bazach danych.
 3. współtworzy z innymi bibliotekami uczelni medycznych język haseł przedmiotowych MeSH (Medical Subject Headings) w języku polskim.
 4. prowadzi działalność metodyczną i instruktażową w zakresie opracowania rzeczowego piśmiennictwa, indeksacji i słownictwa medycznego.