Zadania Oddziału Udostępniania Zbiorów

III. Oddział Udostępniania Zbiorów

nadzoruje i zapewnia obsługę użytkowników w Wypożyczalni oraz Bibliotekach Instytutowych  zgodnie z Zasadami Udostępniania Zbiorów oraz Korzystania z Usług Bibliotecznych stanowiącymi Załącznik 1 do Regulaminu Biblioteki Medycznej.

Kierownik Oddziału odpowiada za organizację kompleksowej obsługi studentów z ramienia Biblioteki Medycznej.

 

Oddział w szczególności realizuje zadania:

 • w zakresie udostępniania zbiorów i organizacji usług
 1. prowadzi i zapewnia obsługę użytkowników w zakresie wypożyczeń księgozbiorów dydaktycznego i naukowego oraz wypożyczeń międzybibliotecznych.
 2. prowadzi i zapewnia obsługę magazynów bibliotecznych na potrzeby użytkowników korzystających z usług Wypożyczalni oraz Czytelń i zapewnia użytkownikom odpowiedni dostęp do katalogów kartkowych.
 3. prowadzi pracownię reprograficzną i realizuje usługi, w tym skanowanie materiałów bibliotecznych i wybranych obiektów w ramach systemu SDDE i na potrzeby digitalizacyjne Medycznej Biblioteki Cyfrowej.
 4. organizuje i przysposabia technicznie opracowane zbiory, przechowuje je w magazynach, dba o ich właściwe ustawienie i bieżącą konserwację.
 5. przemieszcza kolekcje druków zwartych, czasopism oraz zbiorów specjalnych na potrzeby retrospektywnego opracowania, selekcji, digitalizacji, odkwaszania lub innych działań konserwatorskich.
 6. prowadzi szczegółową ewidencję użytkowników w ramach zintegrowanego systemu bibliotecznego opartego na oprogramowaniu VIRTUA.
 7. dokumentuje procesy udostępniania zbiorów i rozliczenia działalności usługowej.
 8. przyjmuje faktury i materiały biblioteczne kupowane indywidualnie przez pracowników naukowych oraz koordynuje dostarczanie opracowanych zbiorów do poszczególnych jednostek UJ CM.
 • w zakresie promocji usług bibliotecznych
 1. udziela użytkownikom komplementarnej informacji o zasobach i usługach w formie ustnej, telefonicznej i elektronicznej.
 2. współpracuje z Samorządem Studenckim i Dziekanatami poszczególnych Wydziałów UJCM, zwłaszcza w zakresie doboru literatury do księgozbiorów dydaktycznych przeznaczonych do wypożyczeń i korzystania na miejscu.
 3. prowadzi szkolenia użytkowników, zwłaszcza studentów z zakresu korzystania z zasobów Biblioteki oraz okresowe badania potrzeb użytkowników.
 4. odpowiada za prowadzenie całościowej statystyki działalności bibliotecznej.
 5. organizuje zespół redakcyjny przy prowadzeniu portalu internetowego Biblioteki Medycznej.
 6. organizuje działalność wystawienniczą oraz imprezy biblioteczne.
 7. redaguje blogi biblioteczne i prowadzi profile na portalach społecznościowych.
 • w zakresie obsługi bibliotek instytutowych
 1. prowadzi i zapewnia obsługę użytkowników w zakresie korzystania z księgozbioru dydaktycznego i naukowego zgromadzonego w poszczególnych bibliotekach tj. Bibliotece Instytutu Stomatologii i Bibliotece Instytutu Pediatrii na Wydziale Lekarskim, Bibliotece Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa oraz Bibliotece Instytutu Zdrowia Publicznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu zgodnie z Regulaminem Biblioteki Medycznej i uregulowaniami wewnętrznymi.
 2. zapewnia użytkownikom pomoc w korzystaniu z zasobów i usług informacji naukowej.
 3. koordynuje współpracę bibliotekarzy instytutowych z Biblioteką Medyczną w zakresie wszystkich zadań związanych z gromadzeniem, opracowaniem, udostępnianiem i przechowywaniem zbiorów oraz działalnością informacyjną i edukacyjną.