Prenumerata czasopism

Prenumerata oraz zakup pojedynczych numerów czasopism

Biblioteka prowadzi zakup czasopism w formie prenumeraty dla wszystkich jednostek Collegium Medicum. Prosimy o przesyłanie zamówień do 30 czerwca każdego roku na adres czasopisma@cm-uj.krakow.pl .

W zamówieniu na prenumeratę należy podać źródła finansowania, tj. nr MPK, nr umowy lub nr zlecenia, jeśli zakup nie jest objęty finansowaniem centralnym.

Pracownicy CM mają też możliwość samodzielnego zakupu pojedynczych numerów danego czasopisma (np. większej liczby tego samego zeszytu lub dodatkowego suplementu tematycznego, nieobjętego standardową prenumeratą). Przedstawiając Bibliotece fakturę za takie czasopismo, należy podać w opisie uzasadnienie potrzeby  tego zakupu.

Przed podjęciem decyzji o prenumeracie należy sprawdzić, czy w zasobach elektronicznych Biblioteki wybrany tytuł nie jest już dostępny w wersji pełnotekstowej.

Przypominamy, że pracownicy UJ CM mogą  skorzystać z wypożyczeń międzybibliotecznych oraz zamówić bezpłatnie skany artykułów z wszystkich prenumerowanych przez Bibliotekę czasopism drukowanych.

Kontakt:
w sprawach zamawiania prenumeraty – czasopisma@cm-uj.krakow.pl; tel. 12 658 72 56 
w sprawach finansowania prenumeraty – sekretariat@bm.cm-uj.krakow.pl; tel. 12 658 02 72