Zasady udostępniania zbiorów na miejscu w Bibliotece Medycznej

II. Zasady korzystania na miejscu

 

§ 18

Prawo do korzystania ze zbiorów na miejscu mają wszystkie osoby po przedłożeniu karty bibliotecznej dyżurującym bibliotekarzom.

§ 19

Korzystający z czytelń, tradycyjnych katalogów oraz usług pracowni reprograficznej zobowiązani są:

  1. zostawić w szatni okrycia wierzchnie, duże torby, parasole, itp.;
  2. po wejściu do czytelni okazać bibliotekarzowi kartę biblioteczną i wpisać się do księgi odwiedzin;
  3. zgłosić dyżurującemu bibliotekarzowi wnoszone i wynoszone materiały własne;
  4. zgłosić zauważone braki i uszkodzenia w wykorzystywanych przez siebie materiałach bibliotecznych.

§ 20

W czytelniach funkcjonuje wolny dostęp do półek. Materiały wyjęte z półek przez użytkownika należy odkładać w wyznaczonych miejscach.

§ 21

W czytelniach udostępnia się:

  1. książki, czasopisma i inne materiały biblioteczne znajdujące się w zbiorach Biblioteki;
  2. dzieła sprowadzane drogą wypożyczeń międzybibliotecznych;
  3. komputerowe bazy danych, czasopisma elektroniczne oraz internetowe zasoby informacji naukowej.

§ 22

Materiały biblioteczne zamówione do czytelni z magazynów Biblioteki czekają na użytkownika 3 dni robocze.

§ 23

Zabrania się wynoszenia poza obręb czytelń materiałów bibliotecznych bez zgody dyżurującego bibliotekarza.

§ 24

Użytkownik może skorzystać z usług pracowni reprograficznej tylko z materiałów, będących własnością Biblioteki Medycznej. Nie zezwala się na kopiowanie w części lub całości prac nie ogłoszonych drukiem oraz dzieł szczególnie chronionych.

§ 25

Materiały udostępniane w czytelniach mogą być kopiowane wyłącznie na terenie gmachu Biblioteki w przeznaczonych do tego celu punktach. O tym, czy fragmenty dzieła mogą być kopiowane, decyduje – po okazaniu obiektu – dyżurujący bibliotekarz.

Fotografowanie własnym aparatem fotograficznym (bez użycia lampy błyskowej) dopuszcza się jedynie na miejscu, za zgodą dyżurnego bibliotekarza, z uwzględnieniem ustawy o prawie autorskim.

§ 26

Książek, czasopism oraz innych materiałów bibliotecznych przechowywanych w czytelniach generalnie nie wypożycza się na zewnątrz. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach decyzję o wypożyczeniu podejmuje dyżurujący w czytelni bibliotekarz.

§ 27

Korzystanie na miejscu z zasobów bibliotecznych w formie elektronicznej odbywa się w czytelniach. Ograniczona ilość wyznaczonych do tego celu stanowisk komputerowych daje pierwszeństwo w korzystaniu pracownikom i studentom Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wskazane jest wcześniejsze zarezerwowanie terminu korzystania.

§ 28

Komputery znajdujące się w czytelniach przeznaczone są wyłącznie do wyszukiwania naukowej informacji w oparciu o bazy danych, czasopisma elektroniczne i zasoby Internetu.

§ 29

Na terenie Biblioteki funkcjonuje bezprzewodowa sieć biblioteczna WiFi. Użytkownicy mogą korzystać w czytelniach z własnych komputerów, po uzyskaniu hasła dostępu od dyżurującego bibliotekarza.