Zadania Oddziału Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

I. ODDZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW

odpowiada za zakupy i pozyskiwanie materiałów bibliotecznych oraz organizację zbiorów w zintegrowanym systemie bibliotecznym VIRTUA.

Kierownik Oddziału jest bibliotekarzem systemowym dla UJ CM.

 

Oddział w szczególności realizuje zadania:

 • w zakresie gromadzenia
 1. planowo, zgodnie z profilem zbiorów i potrzebami naukowo-dydaktycznymi Uczelni uzupełnia zasoby wydawnictw zwartych w Bibliotece Medycznej na drodze zakupu, wymiany i darów, zwłaszcza zasoby podręczników i książek referencyjnych.
 2. prowadzi zakupy wydawnictw zwartych zgodnie z zamówieniami poszczególnych jednostek organizacyjnych UJ CM oraz indywidualnych pracowników naukowych realizujących projekty badawcze.
 3. planowo, zgodnie z profilem Biblioteki i potrzebami środowiska naukowego Uczelni prowadzi prenumeratę czasopism drukowanych oraz zakupy kolekcji czasopism elektronicznych i baz danych.
 4. sprawuje nadzór nad realizacją prenumeraty oraz udostępnianiem zasobów elektronicznych zgodnie z wymogami zawartymi w poszczególnych licencjach.
 5. prowadzi sumaryczną i jednostkową ewidencję wpływów i ubytków wydawnictw zwartych, wydawnictw ciągłych i baz danych w oparciu o bazy akcesyjne oraz inwentarz.
 6. opracowuje „Wykaz nowych nabytków polskich i zagranicznych Biblioteki Medycznej” w formie bazy danych dla celów ich promocji.
 • w zakresie katalogowania
 1. kataloguje wydawnictwa zwarte, ciągłe i zbiory specjalne wpływające do Biblioteki na bieżąco oraz prowadzi opracowanie retrospektywne zbiorów stanowiących majątek Biblioteki Medycznej w ramach centralnego katalogu NUKAT i katalogu komputerowego zbiorów bibliotek UJ (KKZBUJ).
 2. współtworzy kartoteki haseł wzorcowych formalnych (autorskie, korporatywne i tytuły ujednolicone)  w katalogu centralnym zbiorów polskich bibliotek naukowych i akademickich NUKAT.
 3. opracowuje procedury i wytycza kierunki selekcji i digitalizacji zbiorów oraz retrokonwersji katalogów kartkowych do postaci elektronicznej.
 4. dba o poprawność metadanych o zasobach pełnotekstowych dostępnych z poziomu Cyfrowej Biblioteki Medycznej i czuwa nad redakcją tego repozytorium. 
 5. prowadzi okresową kontrolę jakości korzystania z katalogu online oraz dba o tworzenie odpowiednich instrukcji dla użytkowników ze strony Biblioteki Medycznej współpracując w tym zakresie z odpowiednimi oddziałami Biblioteki Jagiellońskiej.
 • w zakresie selekcji księgozbiorów
 1. według przyjętych procedur na obszarach magazynowych Biblioteki Medycznej prowadzi oczyszczanie, segregowanie oraz selekcjonowanie zbiorów zinwentaryzowanych, niezinwentaryzowanych oraz bibliotek likwidowanych.
 2. melioruje tradycyjne katalogi kartkowe.
 3. prowadzi gospodarkę dubletami wydawnictw ciągłych i wydawnictw zwartych oraz wysyłkę zbędnych materiałów innym bibliotekom.
 4. prowadzi okresowe kontrole księgozbiorów zlokalizowanych w innych jednostkach organizacyjnych.