Punktacja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2017-2021)

Punktacja MEiN / MNiSW / MNiI / KBN

2019-2021

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Scalony wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych [z dnia 21.12.2021 r.]

 Scalony wykaz czasopism i materiałów z konferencji naukowych [z dnia 21.12.2021 r.]

 Czasopisma naukowe niezamieszczone w powyższym wykazie czasopism otrzymują 5 pkt

Rozporządzenie MNiSW z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

Rozporządzenie MEiN z dnia 19 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

 

2017-2018

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznanych za publikacje naukowe w tych czasopismach, ustalonego na podstawie wykazów ogłoszonych w latach 2013-2016

Część A Wykazu Czasopism Naukowych Czasopisma naukowe posiadające współczynnik wpływu Impact Factor(IF), znajdujące się w bazie Journal Citation Reports (JCR) wraz z liczba punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach

Część B Wykazu Czasopism Naukowych Czasopisma naukowe nieposiadające współczynnika wpływu Impact Factor(IF) wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach

Część C Wykazu Czasopism Naukowych Czasopisma naukowe znajdujące się w bazie European Reference Index for the Humanities ERIH wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach

Czasopisma naukowe nieujęte w powyższym Wykazie Czasopism, ale indeksowane w tych latach w bazach Web of Science lub Scopus otrzymują 15 pkt
  Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r.

Czasopisma naukowe niezamieszczone w powyższym Wykazie Czasopism i nieindeksowane w bazach Web of Science lub Scopus otrzymują 1 pkt
  Rozporządzenie MNiSW z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

Rozporządzenie MNiSW z dnia 31 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej