Portal Zarządzania Wiedzą UJ CM: webinaria

Serdecznie zapraszamy na webinaria dotyczące korzystania z Portalu Zarządzania Wiedzą UJ CM (PZW UJ CM).

PZW UJ CM dostępny jest pod adresem https://portalwiedzy.cm-uj.krakow.pl/. Logowanie do Portalu odbywa się za pośrednictwem poczty uniwersyteckiej w domenie uj.edu.pl lub doctoral.uj.edu.pl.

Każdy pracownik i doktorant UJ CM, który prowadzi działalność naukową i naukowo-badawczą posiada swój profil, który jest współtworzony przez pracowników Biblioteki Medycznej oraz samych naukowców.

Wbudowany w PZW jest także moduł Bibliografia UJ CM, który zastąpi dotychczasową bazę publikacji pracowników UJ CM opracowywaną w systemie Expertus.

Podczas dwóch webinariów w dniach 15 oraz 22 czerwca przedstawione zostaną możliwości Portalu oraz sposób korzystania z niego od strony użytkownika.

Linki do webinariów:

15 czerwca 2023 r. (godz. 10:00)
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Njk4YjI2OWYtYmE5ZC00MjIyLTkxYzYtMzNmMjhmNzRiMjAy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%22919c4e35-1c92-4b37-94b2-4a9ddf7cdacc%22%7d

22 czerwca 2023 r. (godz. 13:00)
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjRlYjFiY2UtOGY5ZS00Y2NhLWJkNzAtMjBlZDliMmRiMDNj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%22919c4e35-1c92-4b37-94b2-4a9ddf7cdacc%22%7d


Powrót