O Bibliotece IZP

Historia

Biblioteka istnieje od 1991 roku. Utworzono ją jako jedną z pierwszych jednostek ówczesnej Szkoły Zdrowia Publicznego. Zadaniem biblioteki istniejącej wówczas pod nazwą Centrum Informacji SZP było zapewnienie pracownikom i studentom szkoły odpowiedniego zaplecza informacyjnego. Od lipca 1997 roku biblioteka kontynuuje realizację tego celu działając w strukturach Instytutu Zdrowia Publicznego. Staramy się, aby tematyka naszych zbiorów odzwierciedlała interdyscyplinarny charakter nauk o zdrowiu publicznym, dążąc jednocześnie do tego, by zbiory te stanowiły pomoc dydaktyczną i naukową dla naszych użytkowników – w większości studentów i pracowników Wydziału Nauk o Zdrowiu. 

 

Korzystanie z biblioteki

Księgozbiór, czasopisma, prace absolwentów studiów podyplomowych oraz bazy danych dostępne są dla wszystkich w czytelni. “Na zewnątrz” książki wypożyczane są tylko pracownikom i studentom Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM. Przy zapisie do Biblioteki (na początku każdego roku akademickiego!) potrzebna jest legitymacja studencka, która jest równocześnie kartą biblioteczną.

Na zamówienie innych bibliotek w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych wykonujemy odbitki kserograficzne artykułów z czasopism. Stanowiska komputerowe w czytelni pozwalają na dostęp do zasobów Internetu. Z tego stanowiska użytkownicy mogą przeszukiwać bazy danych i czasopisma on-line, dostępne ze stron Biblioteki Medycznej UJ oraz Biblioteki Jagiellońskiej.

 

Zapisy do biblioteki

Warunkiem zapisu do biblioteki jest posiadanie wpisu na aktualny rok akademicki. Do zapisu potrzebna jest: elektroniczna legitymacja studencka. Zapisy prowadzone są od października każdego roku, przez cały rok akademicki. Informujemy, że osobom, które nie odnowiły zapisu do biblioteki w danym roku akademickim (aktualizacja karty bibliotecznej) książki nie będą wypożyczane. Przed zaliczeniem roku należy pamiętać o zwrocie wszystkich zaległych książek i zgłoszeniu pracownikom Biblioteki chęci wypisu z Biblioteki.

Można to zrobić pisząc na adres: biblioteka.izp@cm-uj.krakow.pl i podając w mailu imię i nazwisko oraz numer legitymacji (proszę przepisać numer z barkodu znajdujący się na tylnej stronie legitymacji).

 

Wypożyczanie materiałów bibliotecznych na zewnątrz

Maksymalnie można wypożyczyć cztery tytuły. Książki wypożyczane są na okres miesiąca. Po upływie tego terminu konto czytelnika będzie automatycznie zablokowane, uniemożliwiając dalsze wypożyczanie książek, także w innych bibliotekach należących do sieci UJ (Biblioteka Jagiellońska, Biblioteka Medyczna UJCM, Biblioteka Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa). Prolongata wypożyczeń możliwa jest, jeśli książka nie została zarezerwowana przez innego czytelnika. Prolongaty można dokonywać osobiście lub kontaktując się e-mailowo z pracownikami biblioteki (patrz: Kontakt). Rezerwacji książek można dokonywać osobiście lub kontaktując się e-mailowo z pracownikami biblioteki.

 

Konto czytelnika

Ilość wypożyczonych książek można sprawdzić na koncie czytelnika, wpisując w polu “nr karty” numer legitymacji studenckiej (z barkodu na tylnej stronie legitymacji) i numer PESEL w polu “hasło”.

 

Stanowiska komputerowe

W Bibliotece IZP dostępne jest do dyspozycji użytkowników 14 stanowisk komputerowych, z których można uzyskać dostęp do Internetu oraz baz danych i czasopism on-line, dostępnych ze stron Biblioteki Medycznej UJ oraz Biblioteki Jagiellońskiej. Hasła dostępu do sieci bezprzewodowej można uzyskać u pracowników biblioteki. Istnieje możliwość skorzystania z dostępu do baz danych z dodatkowego stanowiska komputerowego (prosimy o kontakt z pracownikami biblioteki).

Wielkość fontu
Kontrast