O Bibliotece IZP

Historia

Biblioteka istnieje od 1991 roku. Utworzono ją jako jedną z pierwszych jednostek ówczesnej Szkoły Zdrowia Publicznego. Zadaniem biblioteki istniejącej wówczas pod nazwą Centrum Informacji SZP było zapewnienie pracownikom i studentom szkoły odpowiedniego zaplecza informacyjnego. Od lipca 1997 roku biblioteka kontynuuje realizację tego celu działając w strukturach Instytutu Zdrowia Publicznego. Staramy się, aby tematyka naszych zbiorów odzwierciedlała interdyscyplinarny charakter nauk o zdrowiu publicznym, dążąc jednocześnie do tego, by zbiory te stanowiły pomoc dydaktyczną i naukową dla naszych użytkowników – w większości studentów i pracowników Wydziału Nauk o Zdrowiu. 

 

Korzystanie z biblioteki

Księgozbiór, czasopisma, prace absolwentów studiów podyplomowych oraz bazy danych dostępne są dla wszystkich w czytelni. „Na zewnątrz” książki wypożyczane są tylko pracownikom i studentom Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM. Przy zapisie do Biblioteki (na początku każdego roku akademickiego!) potrzebna jest legitymacja studencka, która jest równocześnie kartą biblioteczną.

Na zamówienie innych bibliotek w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych wykonujemy odbitki kserograficzne artykułów z czasopism. Stanowiska komputerowe w czytelni pozwalają na dostęp do zasobów Internetu. Z tego stanowiska użytkownicy mogą przeszukiwać bazy danych i czasopisma on-line, dostępne ze stron Biblioteki Medycznej UJ oraz Biblioteki Jagiellońskiej.

 

Zapisy do biblioteki

Warunkiem zapisu do biblioteki jest posiadanie wpisu na aktualny rok akademicki. Do zapisu potrzebna jest: elektroniczna legitymacja studencka. Zapisy prowadzone są od października każdego roku, przez cały rok akademicki. Informujemy, że osobom, które nie odnowiły zapisu do biblioteki w danym roku akademickim (aktualizacja karty bibliotecznej) książki nie będą wypożyczane. Przed zaliczeniem roku należy pamiętać o zwrocie wszystkich zaległych książek i zgłoszeniu pracownikom Biblioteki chęci wypisu z Biblioteki.

 

Wypożyczanie materiałów bibliotecznych na zewnątrz

Maksymalnie można wypożyczyć cztery tytuły. Książki wypożyczane są na okres miesiąca. Po upływie tego terminu konto czytelnika będzie automatycznie zablokowane, uniemożliwiając dalsze wypożyczanie książek, także w innych bibliotekach należących do sieci UJ (Biblioteka Jagiellońska, Biblioteka Medyczna UJCM, Biblioteka Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa). Prolongata wypożyczeń możliwa jest, jeśli książka nie została zarezerwowana przez innego czytelnika. Prolongaty można dokonywać osobiście lub kontaktując się e-mailowo z pracownikami biblioteki (patrz: Kontakt). Rezerwacji książek można dokonywać osobiście lub kontaktując się e-mailowo z pracownikami biblioteki.

 

Konto czytelnika

Ilość wypożyczonych książek można sprawdzić na koncie czytelnika, wpisując w polu „nr karty” numer legitymacji studenckiej (z barkodu na tylnej stronie legitymacji) i numer PESEL w polu „hasło”.

 

Stanowiska komputerowe

W Bibliotece IZP dostępne jest do dyspozycji użytkowników 4 stanowiska komputerowe, z których można uzyskać dostęp do Internetu oraz baz danych i czasopism on-line, dostępnych ze stron Biblioteki Medycznej UJ oraz Biblioteki Jagiellońskiej. Hasła dostępu do sieci bezprzewodowej można uzyskać u pracowników biblioteki. Istnieje możliwość skorzystania z dostępu do baz danych z dodatkowego stanowiska komputerowego (prosimy o kontakt z pracownikami biblioteki).